Kategorie

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu - Martin Brada, firma zapsaná Živnostenským

úřadem Magistrátu města Most, pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu

umístěného na internetové adrese www.jigstreamer.cz

Růžová 5222, Chomutov, 430 04

IČ: 72579013

Odpovědná osoba: Martin Brada

Tel.: 776 119 518

Email: brada32@seznam.cz

Korespondenční adresa pro doručování veškerých písemností: Růžová 5222, Chomutov

430 04

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Martin Brada se sídlem

v Mostě, identifikační číslo: 72579013, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu

města Most (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na internetové adrese www.jigstreamer.cz, a to prostřednictvím webového

rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové

stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jigstreamer.cz (dále jen „webová stránka“)

a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,

která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít

v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu

umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového

rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv

jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při

objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze

strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně

uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny

včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží

a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém

rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné

ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní

smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České

republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky

toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické

pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních

podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)

si hradí kupující sám.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101601912/2010, vedený

u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou

i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním

zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož

i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na

dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich

originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní

smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí

zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Martin Brada, Růžová 5222, Chomutov, 430 04

či na adresu elektronické pošty prodávajícího brada32@seznam.cz

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle

předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 2% z kupní ceny

zboží Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto

ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti,

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné,

v původním obalu.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.29 obchodních podmínek

je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,

zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu

(bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od

skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.30 obchodních podmínek, a to bezhotovostně

na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již

při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno

či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody

jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu

dle čl. 1.29 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko

a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží

při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 2% z kupní

ceny zboží a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny

podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky

nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména

ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména,

že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,

nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti

pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu

odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro

použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor

s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného

odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující

požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud

kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní

smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6)

měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud

to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se

projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti

prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Martin Brada, Růžová 5222,

430 04 Chomutov.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující

se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám

umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další

součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz

webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,

který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho

určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů

třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/

2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení

prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě

a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých

osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že

souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným

oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné

s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména

se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních

údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou,

prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-

li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na

Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění

kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé

smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu

je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server

příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna

certifikátem,

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

převzetím zásilky adresátem,

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za

něj zásilku převzít) zásilku převzít,

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím

lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené

zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v

případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních

předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své

působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá

platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek

vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Martin Brada, Růžová 5222, 430 04

Chomutov, adresa elektronické pošty brada32@seznam.cz, telefon (+420) 776 119 518

 

V Chomutově dne 1. 12. 2013